Nigeria Gold Lotto结果

最新结果 2021年7月27日星期二.

 • 38
 • 53
 • 61
 • 64
 • 84

Nigeria Gold Lotto结果 2021年7月23日星期五.

 • 10
 • 21
 • 35
 • 56
 • 63

Nigeria Gold Lotto结果 2021年7月20日星期二.

 • 09
 • 55
 • 60
 • 67
 • 77

Nigeria Gold Lotto信息

门票可以购买 尼日利亚. 画画了 星期二 和 星期五.

在Nigeria Gold Lotto中,玩家选择1 - 90之间的5.

Nigeria Gold Lotto由Baba Ijebu组织. 官方网站: babaijebu.ng