Nigeria Gold Lotto结果

最新结果 2021年1月22日星期五.

 • 09
 • 11
 • 21
 • 26
 • 31

Nigeria Gold Lotto结果 2021年1月19日星期二.

 • 05
 • 24
 • 48
 • 54
 • 66

Nigeria Gold Lotto结果 2021年1月15日星期五.

 • 09
 • 10
 • 12
 • 18
 • 73

门票可以购买 Nigeria. 画画了 星期二 和 星期五.

在Nigeria Gold Lotto中,玩家选择1 - 90之间的5.

Nigeria Gold Lotto由Baba Ijebu组织. 官方网站: babaijebu.ng