Nigeria Gold Lotto结果

最新结果 2022年1月21日星期五.

 • 03
 • 34
 • 35
 • 41
 • 74

Nigeria Gold Lotto结果 2022年1月18日星期二.

 • 14
 • 25
 • 30
 • 67
 • 70

Nigeria Gold Lotto结果 2022年1月14日星期五.

 • 16
 • 20
 • 36
 • 43
 • 58

Nigeria Gold Lotto信息

门票可以购买 尼日利亚. 画画了 星期二 和 星期五.

在Nigeria Gold Lotto中,玩家选择1 - 90之间的5.

Nigeria Gold Lotto由Baba Ijebu组织. 官方网站: babaijebu.ng