Nigeria Gold Lotto结果

最新结果 2021年4月20日星期二.

 • 54
 • 59
 • 65
 • 78
 • 86

Nigeria Gold Lotto结果 2021年4月9日星期五.

 • 02
 • 15
 • 27
 • 30
 • 56

Nigeria Gold Lotto结果 2021年4月6日星期二.

 • 06
 • 14
 • 51
 • 65
 • 90

Nigeria Gold Lotto信息

门票可以购买 尼日利亚. 画画了 星期二 和 星期五.

在Nigeria Gold Lotto中,玩家选择1 - 90之间的5.

Nigeria Gold Lotto由Baba Ijebu组织. 官方网站: babaijebu.ng