Nigeria Gold Lotto结果

最新结果 2021年10月15日星期五.

 • 10
 • 79
 • 83
 • 85
 • 89

Nigeria Gold Lotto结果 2021年10月12日星期二.

 • 41
 • 49
 • 66
 • 72
 • 81

Nigeria Gold Lotto结果 2021年10月8日星期五.

 • 22
 • 27
 • 51
 • 78
 • 79

Nigeria Gold Lotto信息

门票可以购买 尼日利亚. 画画了 星期二 和 星期五.

在Nigeria Gold Lotto中,玩家选择1 - 90之间的5.

Nigeria Gold Lotto由Baba Ijebu组织. 官方网站: babaijebu.ng